Similar regions between promoters of aprX

sub AATCGTTCCGTCTTTCTTCATATATAATGCTGATTGGCATTTGGCTTTCCAAAGATCGGT hal ......TTCGCCTTTTTTCATAGAGAAGG.......GCCTTTGGCTTTC........... ste ........CGTCATTGTTGAT....................................GGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCAAGTAGAAATTCATACGGTTGCTCTCCCCTTCCCAGTTTGATATGATCACATTATAAT hal ..................................................ACATTTGACT ste GGAAGAATGATAGAAAAAGCTTGCT.......................TCATATGAGTAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACGAACAAACGTTCTTTTTCAATCCCCAATGATTTCCTCAGCTTCTGAATCTATCGTATC hal AAGAACCA.................................................... ste AGCGACAAACG................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TAATGCGAAAGATTCAGAAAAACAAACTCTTGTCTGTCTCTTACAGA--GGACAAACAAA hal ..................................TTTTTCATAGAGAAGGGACAAACATC ste .................AAAAACAAA........................GACAAACGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTACCAAACCTATCATCTGTTCATA-GAGTATACAGAGAACCTTATAATAGGAGGAAAA hal TTTACGCTTGTCTCCCTCCAATCATA-GATTGTTAAAACCACGG-ATGATAGGAGGAA.. ste .....................TCATATGAGTATAGCGACAAACG-AAAAGAGGAGGAAGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...