Similar regions between promoters of folC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGAGCAGAGGTTATTCTTCCGCTTGAAGGCTTAATCAATATTGATGAAGAAATTGCCCG hal ..............................CTTGATCGACATGGAGGAAAATA......G ste ..GAGAAGAGGTT..TCTGCCGCATGAAGCC.......ATTATGATGAAGA......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTGCAAAAAGA--ATTTGATAAACTGACAAAAGAAGTTGAGCGTGTCCAAAAGAAACTT hal TCTGTTAAAAGACGATTTG......................................... ste ...............................................CCAATGGAAAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAAATGAAGGATTTATGAAAAAAGCGCCTGCACACGTAATTGATGAAGAACGTGAAAAA hal ....ATGATGGAATCAAGGAATAAG..........CATACTTGATCGACATGGAGGAAAA ste GAGGATGATGGA............................TCGAAGAAGAGCGGCGCAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAGATTATGTGGCGAAGCGTGACGCTGTTCAAAAACGAATGGCTGAGCTGAAGGGT hal TA..........................CTGTTAAAAGACGATTTG........AATGGT ste CGGCAAGATTACATGGAAAAACGCGAAGCCGTCAAGGCGCGCCTCGCCGAGCTCAAACGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAATGAAAAGCCGGGGCGGTTTCTAGAGAAACCGCCTTGTCTTATAAAAGAGGGGATTAT hal TAGTTAAAA............................TGTCTGTTAAAAGACG....... ste TAGACAAACGATCTTGCTGTT..TAGACAAACGATCTTG..................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...