Similar regions between promoters of iolI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sub ACATCGTCAATCCGCCTGACGCGAAAGTAACGGTTCACCAGCATTTGGAC--ATTGGCCA hal ....................................ACCAACATTTTAATGGATTGG--A ste ..............................................GGTC--ATTGGC.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGCGAGGTTGATTTTG--ATACGATTTTCAGAAAACTGAGAGAGATGAAGTTCGACGGA hal AGCAGCGATTCATTGAGGCATATGATGTGGAG......................GAAGGA ste ................................AAAACAGAAAATCATAGGGTTGGAGGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGCGACGAATGCCGTATTTGCTTGGGTCGATGAAAGAG-CGGATGAATCAAGCCGATT hal ATTGCCA....TGCAACATTTCATCGATTCGATTAAGCAATCAGGTGAACCGAGCGG... ste AATG..........CGCATTTCCTCGGGGC..............ATGTATGAACTCGAT. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGCTTAAGAAAATGAAAGAAGA-ATTAGGTCTGGCATAAGCTGAG---CATGGAGTTC hal .....TTAATGGATTGGAAGCAGCGATTCATTGAGGCATATGATG-------TGGAGTT. ste ........AGAAAATCATAG.....ATTGATTCTCGCAAAAACAGAAAATCATAGGGTT- -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGCGGGATATGGCGACAGCCTTCCTGCCGAACTCCCTTCATATCTAAAACGCAGATGGGG hal .............GCCAGCCTTCCTG.................................. ste GGAGGAAAATG................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAGTCTGGC hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...