Similar regions between promoters of yojF

sub ATGTAAGACATAAAGGAGCAAGACGATGGACAATGATAAAGAGATAGTGAAAGCCTATGC hal ..................................GACAAAAAAATCCTGAAAGCCCACGA ste .....AAACAGCAAGGAGGGAGCCGCTTGCAACCGAT..........TGAAACCCCATCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTCACTTTGGAATAACCGATCTCTCGCACATGATGACGCAGAAGCGGTAGCAGAGGCGAT hal T........................GCCCACGATGACTC...........CATAGGCGCT ste ATCA.........AACCGATC................GCGGAAACTGAAACAGCCGCTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGATCTTGAGCTCTTGGATAAACGAACACATCCAAGACTCCGAAAACCGATGCTGGAAAA hal TTAT......CTCTTGCATA........................................ ste TG............TAGAAAAACAAACA................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATATTTTGCCGCGATTCAGCGCATTGTGAATTCACAGCTCGAACCGGCTGTGAAATATCA hal ............................................................ ste .............ATTCAACGCTTTGT...TTTGCGGCCGGTACACGCCGTCAAAATTCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCTGGTCAAATTACATACAGAACGTGCAGAGTATTTAAAAGAAGAAAGAGGGGAGCAATC hal ............ACTTTCGTAAAGTGAAAATAACGCAATTGAAGGTA-AGGGGTGGTATC ste AC..................................ACAAACAGCAAGGAGGGAGC.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...