Similar regions between promoters of yvgX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGAATTGAT--ATGGAACAAAAAACATTGCAAGTTGAAGGAATGTCTTGTCAGCACTGC hal ........................ACTTTAAATGTAAAAGGAATGTCTTGTCAACATTGT ste ..GAATTGATGGATGTGATGAAACAATTTTCGAAGTAAGGGA.................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCAAAGCAGTAGAAACA-AGCGTAGGAGAACTGGACGGCGTCAGTGCCGTTCATGTCAA hal GTGAAAGCAGTTGAAGAA-AACGTCGGGCAATTAACAGGGGTAGAAAAAGTTACTGTTCA ste ....AAGCGCTTGAAGCGCATCGAAGGACAAGTGCGCGGTGT.................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTGGAAGCGGGTAAAGTCGATGTTTCGTTTGATGCTGACAAAGTATCAGTCAAAGATAT hal GTTAGATAAAGGAACAGTTAATGTGAGCTATAAAGAGGATCAAGTCTCGATTGATAAAAT ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]] sub TGCGGATGCGATAGAAGATCAGGGCTATGACGTAGCCAAGTGATTCAAGGTATCGCGCCT hal TAAGGATACAATTGAAGACCAGGGATATGATGTAG-------AAT-AAGCTTTGCCGTCT ste .....................GAGCCATTGCGTGGCCAA.............TCGCGAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] sub TTAGGGAGGCGCGATATTTCTTTCATTTTTATATACCCCCCAGGTGTATATAAAGGAGTG hal CATTGACGGCTTTTTATAC---GAAATGTTATATACCTAATAGGGGTATAGGGAGGTGTG ste TGATGGATGTG................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGT hal AG. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...